English      صفحه اصلی دوشنبه 02 مهر 1397
     
     
   
 
           
 
   
     
 
     
  ۱-کلیه مشخصاتی که برای کمیت و کیفیت و بسته‌بندی و نشانه گذاری و ... مورد نظر می‌باشد محدود به مواردی است که در سفارش بازرسی آمده است و هر گونه تغییرات کالا انحصاراً از طریق الحاقیه (بانک گشایش کننده اعتبار) صورت خواهد گرفت و در اسرع وقت به اطلاع شرکت بازرسی خواهد رسید.
۲- خریدار موظف است قبلاً حدود بازرسی را به اطلاع فروشنده / سازنده رسانیده و موافقت ایشان را برای انجام حدود بازرسی جلب نماید. در صورت عدم موافقت فروشنده / سازنده با انجام کامل حدود بازرسی و عدم تدارک لازم برای انجام بهینه آن، شرکت بازرسی از صدور گواهینامه خودداری و از این بابت هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت بازرسی نمی‌باشد.
۳- بازرسی طبق مندرجات سفارش بازرسی و بر اساس حدود بازرسی تعیین شده می‌تواند در محل تولید، بسته‌بندی، انبار فروشنده، گمرک یا بندر مبداء، یا چنانچه در اعتبار اسنادی قید شده باشد در گمرک یا بندر مقصد انجام شود. معهذا در هر حالتی، تاریخ صدور گواهینامه همزمان یا بعد از تاریخ صدور بارنامه یا تحویل کالا در مقصد به خریدار می‌باشد.
۴- در مواردی که مشخصات یا حدود بازرسی کامل نبوده و به طور شفاف در سفارش بازرسی و مدارک ضمیمه آن تعیین نشده باشد، عرف جاری در بازرسی قبل از حمل و استانداردهای معمول و مورد استفاده تولید کننده یا فروشنده و در خصوص کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری، ضوابط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ملاک عمل خواهدبود.
۵- اقدامات ضروری برای ایمنی شرکت بازرسی و تدارک شرایط مناسب برای انجام بهینه بازرسی توسط فروشنده / سازنده به عمل خواهد آمد و هر گونه خطرات بالقوه به اطلاع شرکت بازرسی خواهد رسید.
۶- در صورت وجود اختلاف جزیی بین مدارک خرید در مورد مشخصات کالا، ترتیب استناد به اسناد و مدارک عبارت است از (۱) اعتبار اسنادی (۲) قرارداد خرید (۳) پروفرما به ترتیب تاخر زمانی (۴) مدارک دیگر
۷- مشخصات کالا اعم از کیفیت، کمیت و … در محدوده "رواداری مجاز" طبق استانداردها و روش‌های حرفه‌ای بازرسی و آزمون و با توجه به حدود بازرسی تعیین شده مورد قبول می‌باشد.
۸- چنانچه پس از باز شدن اعتبار اسنادی، خریدار بخواهد شرکت بازرسی را تغییر دهد، لازم است ابتدا موافقت کتبی شرکت بازرسی را اخذ نماید. در صورتی که شرکت بازرسی و خریدار در این مورد به توافق دست نیافتند، مراتب به جامعه ممیزی و بازرسی ایران منعکس شده و نظر این جامعه برای طرفین لازم ‌الاجرا خواهد بود. در هر حال در صورت انجام عملیات بازرسی، اعم از اینکه گواهینامه صادر شود یا نشود، کارمزد بازرسی باید پرداخت گردد.
۹- چنانچه بدلیل مغایرت نتایج بازرسی با شرایط سفارش یا آماده نبودن فروشنده یا تولید کننده برای انجام بازرسی و آزمون به نحو مطلوب و در زمان مقرر، شرکت بازرسی مجبور به تکرار مراجعه، بازرسی و آزمون گردد، هزینه‌های بازرسی و آزمون مجدد، جداگانه از کارمزد بازرسی توافق شده توسط فروشنده پرداخت می‌شود.
۱۰- هر گونه مدارک و اسناد مد نظر خریدار برای انجام بازرسی (بروشور، نقشه، مشخصات فنی و غیره) باید حداقل دو هفته قبل از انجام بازرسی مستقیماً توسط خریدار یا نماینده وی به شرکت بازرسی کننده تحویل گردد. چنانچه اینگونه مدارک به موقع توسط خریدار تحویل شرکت بازرسی کننده نشود و این مدارک از طرف فروشنده یا سازنده تحویل گردد، این مدارک ملاک انجام بازرسی قرار گرفته و شرکت بازرسی مسئولیتی در برابر ادعاهای احتمالی خریدار نخواهد داشت.
۱۱- هر گونه روش انجام بازرسی و آزمون و استاندارهای آن که برای تعیین مشخصات کالا حائز اهمیت می‌باشد باید توسط خریدار در اعتبار اسنادی و یا دیگر مدارک خرید تعیین گردد. در غیر این صورت روش‌ها و استانداردهای مورد استفاده فروشنده ملاک انجام بازرسی و آزمون خواهد بود. بدیهی است در خصوص اقلام مشمول استاندارد اجباری، استانداردها ضوابط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ملاک عمل خواهد بود.
۱۲- تاریخ صدور گواهینامه باید موخر یا همزمان با تاریخ بارنامه باشد. مگر آنکه در اعتبار اسنادی صراحتاً زمان یا تاریخ دیگری تعیین شده باشد.
۱۳- گواهینامه بازرسی پس از صدور به ذینفع اعتبار اسنادی تحویل می‌گردد مگر آنکه نحوه دیگری در اعتبار اسنادی یا قرارداد خرید تعیین شده باشد.
۱۴- در صورت حساس بودن نوع بسته‌بندی متناسب با نحوه حمل، مشخصات شفاف و دقیق بسته‌بندی مورد قبول فروشنده، باید در مدارک خرید ذکر گردد. در غیر این صورت استانداردها و عرف جاری سازنده یا فروشنده ملاک انجام بازرسی خواهد بود.
۱۵- منظور از کالا در این سفارش، کالای نو و استفاده نشده و بازسازی نشده می‌باشد. چنانچه بازرسی کالای مستعمل یا بازسازی شده مورد نظر باشد خریدار موظف است علاوه بر قید موضوع در اسناد خرید، مراتب را به شرکت بازرسی اعلام تا طی قرارداد جداگانه‌ای که در آن مشخصات دقیق کالای مستعمل و یا بازسازی شده و نحوه انجام بازرسی و مسئولیت‌های طرف‌های ذینفع شده باشد، بازرسی انجام گردد.
۱۶- چنانچه محل ساخت، مونتاژ کالا و یا اجزاء آن مورد نظر باشد باید مراتب با جزئیات که به تائید فروشنده / سازنده رسیده است صراحتاً در مدارک خرید ذکر گردد و تنها اعلام محل مبداء یا صدور گواهینامه مبداء (Certificate of Origin) کفایت نمی‌نماید، در غیر این صورت استانداردها و عرف جاری سازنده و فروشنده مبنای انجام بازرسی خواهد بود.
۱۷- شرکت بازرسی کننده و بازرسان آن دارای شخصیت مستقل بوده و خریدار، فروشنده، بانک و یا هر شخص حقیقی و حقوقی دیگر نمی‌توانند شرکت بازرسی کننده یا شرکت بازرسی آن را در مورد صدور و یا عدم صدور گواهینامه منع یا مجبور نمایند مگر به حکم رسمی مراجع قانونی ذیصلاح.
۱۸- شرکت بازرسی کننده می‌تواند در مورد (۱) غیر مجاز یا غیر قانونی بودن موضوع بازرس (۲) عدم انطباق موضوع بازرسی با شرایط مندرج در مدارک خرید (۳) عدم همکاری فروشنده یا سازنده / تولید کننده در انجام مطلوب و صحیح حدود و دامنه بازرسی (۴) اعلام رای مراجع ذیصلاح (۵) عدم پرداخت کارمزد بازرسی، از صدور گواهینامه خودداری نماید.
۱۹- در صورت مشاهده هر گونه مغایرت احتمالی در کمیت، بسته‌بندی کالا یا مشخصات سفارش، خریدار باید موارد را ظرف مدت سه ماه از تاریخ ورود کالا و قبل از ترخیص کالا از گمرک مقصد و بدون انجام تغییراتی که ممکن است در تعیین مسئول یا چگونگی ایجاد مغایرت ادعا شده خلل وارد نماید به اطلاع فروشنده و شرکت بازرسی رسانیده و ترتیبات لازم برای انجام بازدید، نمونه‌برداری و بازرسی مجدد و تحقیقات اولیه لازم را برای تعیین میزان و علت مغایرت فراهم نماید مگر آنکه قبلاً و به طور شفاف ترتیبات دیگری با شرکت بازرسی توافق شده باشد.
۲۰- در صورت کشف هر گونه مغایرت بعد از ترخیص کالا از گمرک و حداکثر تا ۶۰ روز پس از ترخیص کالا از گمرک، خریدار باید مراتب را کتباً به فروشنده و شرکت بازرسی اعلام نماید و چنانچه تمامی کالا موجود بوده و قابل شناسایی بر اساس مدارک حمل بوده و نیز بسته‌های دست نخورده هنوز موجود باشد، شرکت بازرسی، به عنوان همکاری و مساعدت در جهت احقاق حقوق احتمالی خریداری و ارائه گزارش، نسبت به بازرسی مجدد کالا اقدام می‌نماید.
۲۱- هزینه هر گونه بازرسی و نمونه‌برداری و آزمایش بر روی کالا فراتر از حدود بازرسی تعیین شده به عهده خریدار / متقاضی می‌باشد.
۲۲- فروشنده مسئول تحویل کالا منطبق با مشخصات تعیین شده در مدارک خرید بوده و صدور گواهینامه بازرسی رافع مسئولیت‌های قراردادی فروشنده نمی‌باشد و در صورت اثبات هر گونه مغایرت در مشخصات کالا، جبران خسارات وارده به عهده فروشنده / سازنده می‌باشد. معهذا شرکت بازرسی موظف است در حد عرف معمول و حدود بازرسی تعیین شده برای احقاق حقوق حقه خریدار همکاری و اقدامات لازم را به عمل آورد.
۲۳- صدور گزارش و گواهینامه بازرسی توسط شرکت بازرسی منحصراً حکایت از وضعیت کالا در هنگام انجام بازرسی و تا قبل از صدور بارنامه داشته و هر گونه خسارت وارده به کالا بعد از صدور بارنامه، ناشی از حمل و نقل یا تخلیه و جابجایی، نحوه نگهداری و انبارداری، واکنش فیزیکی و شیمیایی و یا شرایط جوی نامساعد به منزله مغایرت کالا به هنگام بازرسی محسوب نگردیده و شرکت بازرسی در قبال آن مسئولیتی نخواهد داشت.
۲۴- در صورت بروز هر گونه اختلاف، طرفین بدواً از طریق مذاکره نسبت به حل و فصل اختلاف فی ما بین اقدام خواهند کرد در غیر اینصورت مراجع ذیصلاح در کشور جمهوری اسلامی ایران صالح به رسیدگی می‌باشند.
 
     
 
     
 
 
     
 
     
     
 
 
دانلود
 
     
     
 
     
     
     
     
     
     
 
     
 
 
 
 
 
     
 

 
 
 
 
     
 
 
 
                 
     
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
سازمان غذا و دارو
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
گمرک جمهوری اسلامی ایران
سازمان ملی استاندارد ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت
خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
پیشنهادات و انتقادات
  تماس با ما  
  درباره شرکت  
  اخبار  
  سامانه  
  نظرسنجی  
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری می باشد